Dyma'n gwefan BETA newydd sydd dal yn cael ei brofi. Rhowch wybod be' chi'n feddwl!

Fi Di Fi

Fi Di Fi

Annog pobl ifanc i ddefnyddio'r celfyddydau fel cyfrwng mynegiant.

Archwilio llesiant drwy'r celfyddydau

Mae Fi di FI yn brosiect arloesol sy'n cynnig cyfle i ysgolion gydweithio â thîm o artistiaid aml-gyfrwng dan arweiniad Frân Wen i archwilio llesiant drwy gyfrwng y celfyddydau.

Addasu i anghenion chi

Gellir addasu'r prosiect i ymateb i nghenion penodol ysgolion a phobl ifanc. Mae prosiectau yn y gorffennol wedi ymdrin ag ystod eang o themâu gan gynnwys homoffobia, trais yn y cartref, materion iechyd meddwl penodol megis hunan anafu a dathlu hunaniaeth a'r iaith Gymraeg.

Beth bynnag fo'r thema, hanfod y prosiect yw hyrwyddo'r defnydd o'r celfyddydau fel cyfrwng mynegiant a thrwy hynny cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau mewn amryw o feysydd celfyddydol, gwella hyder a dealltwriaeth o hunan lês, annog empathi ymysg cyfoedion a mwynhau, adnabod a dathlu llwyddiant.

Y dair ysgol cyntaf i dderbyn Fi Di Fi yn 2022 yw Ysgol Brynrefail, Ysgol Pendalar a Ysgol David Hughes.

Cysylltwch â ni i drafod ymhellach.

Fi Di Fi Artistiaid 2022

MEHEFIN 2022
Dyma'r tîm fydd yn rhedeg cyfres o weithgareddau creadigol yn Ysgol Brynrefail, Ysgol Pendalar a Ysgol David Hughes ym mis Mehefin.

O'r chwith, top: Buddug Roberts, Malan Fôn, Rhys Grail, Lleucu Non, Elis Pari + Guto Evans