This is the final public testing site of our new website. Let us know what you think!

FRANWEN315
24.03.20

Cyhoeddi Artistiaid Nyth

Artistiaid yn cyfoethogi proses dylunio Nyth.

Rydym yn falch o gyhoeddi’r artistiaid fydd yn cydweithio gyda ni fel cwmni, tîm dylunio a’n pobl ifanc ar y broses o ddylunio ein cartref newydd ym Mangor.Mae’r artistiaid isod wedi eu dethol gan bod eu gweledigaeth artistig yn defnyddio celf i hyrwyddo hygyrchedd a chynhwysiant trwy greadigrwydd tra’n dathlu treftadaeth arbennig yr adeilad. Wrth gydweithio yn agos gyda’n cymunedau, bydd yr artistiaid yn cefnogi strategaeth celfyddydau cyhoeddus y prosiect er mwyn sichrau bod celf gyhoeddus yn cael ei ymgorffori yn nyluniad terfynol Nyth.Y prosiectau llwyddiannus yw:1. Telynth gan R. SeiliogMae’r cerddor R.Seiliog am ddatblygu offeryn cerddorol, rhyngweithiol all gael ei chwarae ymhob ardal o’r adeilad.Gyda hwb canolog yr offeryn yng nghalon y gofod cymdeithasol bydd modd chwarae’r offeryn o unrhyw le yn yr adeilad. Bydd yn amlygiad acwstig o weithgaredd Frân Wen tra hefyd yn fodd o ddarganfod eich ffordd o amgylch yr adeilad. Bydd yr offeryn yn gwahodd y cyhoedd i arbrofi, archwilio, chwarae a chyd-greu sain amgylchol.2. Egwyl gan Gwyn Eiddior a Tom AyersDyma le i ymlacio, i gael ‘dy wynt atat’, i dawelu ar ôl cyfnod prysur neu i symfyfyrio am ychydig. Gallai’r ysbaid yma greu gwyrthiau, esgor ar drafodaethau newydd neu feddyliau gwerthfawr neu jyst caniatáu i unigolyn oedi cyn ail gydio a’i ddiwrnod.Yn ogystal â bod yn waith celf drawiadol, dyma osodiad fydd yn cynnig encil i holl aelodau, artistiaid, cynulleidfaoedd ac ymwelwyr adeilad newydd y Nyth. Cilfach arbennig gall rhywun (mewn sawl ystyr) ‘ddod nôl at ei goed’.O gyfieithu’r gofod hwn i sgript theatr, dyma’r ‘egwyl’ hollbwysig tu hwnt i’r perfformiadau prysur.3. Gwledd gan Melissa Appleton a Owen GriffithsTybed os allwn ni adrodd a dehongli hanesion yr hen eglwys a’i chymuned drwy bryd bwyd tri chwrs?Bydd Gwledd yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau cymunedol a chymdeithasol er mwyn ail-ddynodi’r safle a’i rôl o fewn y gymuned leol, ranbarthol a chenedlaethol. Wedi’r digwyddiadau yma, bydd yr artistiaid yn defnyddio’r darganfyddiadau i ddatblygu safle cymunedol yn y Nyth. Mae syniadau cychwynnol yn cynnwys gardd a lle bwyta cymunedol.Y bwriad yw cynllunio’r adeilad fel adnodd cymunedol ehangach yn ogystal â chartref creadigol newydd Frân Wen.